RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Gustav Heess Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Antoniego Fontany 28 lok.3, 01-885 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296329, NIP: 1181933255, Regon: 141266243, Kapitał zakładowy: 133.000 PLN informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 1. Administrator danych
  Administratorem Pani/Pana danych jest Gustav Heess Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Antoniego Fontany 28 lok.3, 01-885 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296329, NIP: 1181933255, Regon: 141266243, Kapitał zakładowy: 133.000 PLN tel. +48 22 834 47 02, email: biuro[@]gustavheess[.]pl* zwana dalej „Gustav Heess”.  (* znaki [] proszę usunąć )
 2. Kategorie danych osobowych
  Gustav Heess przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe oraz dane niezbędne do celów w których Gustav Heess przetwarza dane.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Gustav Heess w następujących celach:

 1. wykonywania czynności związanych z bieżącą działalnością Gustav Heess, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z klientem oraz podjęciem przez Gustav Heess działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 2. w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 3. promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Gustav Heess w trakcie obowiązywania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Gustav Heess, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 4. promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Gustav Heess po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
 5. ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Gustav Heess, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 6. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gustav Heess w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz w związku z realizacją umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia
 1. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych
  Gustav Heess będzie przechowywała Pani/Pana dane osobowe:
 1. w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,
 2. dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania,
 3. w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Gustav Heess stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,
 4. w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Gustav Heess w trakcie trwania umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,
 5. w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Gustav Heess po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody,
 6. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
 7. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gustav Heess – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przedsiębiorcom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,
 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych
  Dane są przeznaczone dla Gustav Heess oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:
 1. podmiotom i organom, którym Gustav Heess jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Gustav Heess danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której dane dotyczą umów,
 3. podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Gustav Heess na podstawie zawartej z Gustav Heess umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 4. podmiotom powiązanym,
 5. podmiotom wspierającym Gustav Heess w procesach biznesowych i w czynnościach Gustav Heess.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
  Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Gustav Heess nie przetwarza danych osobowych w wyżej wymieniony sposób.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Gustav Heess, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Gustav Heess Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Gustav Heess – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Gustav Heess, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez Gustav Heess.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

VIII. Źródło pochodzenia danych
Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego) oraz osób/podmiotów mających podstawę do udostępnienia Pani/Pana danych, jak również ze stron internetowych gdzie znajdują się Pani/Pana dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych oraz kontaktowych.

 1. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego
  Gustav Heess w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
 2. Obowiązek podania danych osobowych
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Gustav Heess w przypadku niepodania danych osobowych Gustav Heess zmuszona jest odmówić zawarcia umowy.

W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Bezpieczeństwo przetwarzania danych
  Aby uniknąć niepowołanego lub niewłaściwego wykorzystania danych osobowych zarządzanych przez Gustav Heess, spółka podjęła kompleksowe działania techniczno operacyjne w zakresie bezpieczeństwa. Procedury w zakresie bezpieczeństwa są regularnie poddawane kontroli oraz udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym

Gustav Heess Sp. z o.o.
Antoniego Fontany 28 lok. 3
01-885 Warszawa
NIP: 1181933255

telefon: +48 22 834 47 02

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa Zastrzeżone

Search

Nasze strony wykorzystują pliki cookies i przestrzegają ustaleń RODO. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności..

  Akceptacja polityki prywatności:
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk